Студентски стипендии
“Студентски стипендии” е проект по схема BG051РО001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”

НАТФИЗ сключи договор за партньорство с Министерство на образованието, науката и младежта по проект “Студентски стипендии” през 2008. Основна цел на проекта е отпускане на допълнителни стипендии за добри резултати в обучението. По проекта могат да кандидатстват всички студенти редовна форма на обучение.

ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – КЛАСИРАНЕ (ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2017/2018)

ЧЕСТИТО

на КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
по проект
ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ
за ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 г
по проект BG05М2ОP001-2.003

 „Студентски стипендии”

     СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2017/2018 Г.

    СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ  ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2017/2018 Г.

 

ВАЖНО

КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
до 13 февруари 2018 г., 23:59 часа
ТРЯБВА ДА ВЪВЕДАТ IBAN-номера на сметката си, в сайта на проекта.
Студенти БЕЗ ВЪВЕДЕНИ СМЕТКИ, отпадат от класирането.ПРЕВОДИТЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ до 09 март 2018.

От екипа по проекта